CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Çocuk Cerrahisi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 2005 yılında eğitim vermeye başlamıştır.

Çocuk Cerrahisi Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Binası’nın 1. katında yer almaktadır. Cerrahi yenidoğan yoğun bakım ünitesi’nde 4 küvöz ve serviste yer alan 18 hasta yatağına ek olarak, günübirlik cerrahi geçirecek hastalar için 6 yatak vardır. Ayrıca servis içinde bir “Ürodinami Ünitesi” ile bir “Manometri Ünitesi” yer almaktadır. Böylelikle, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde Çocuk Cerrahisi Dalı’nın ilgi alanına giren ameliyatlara ek olarak, ileri tanısal uygulamalar da yapılabilmektedir. Açık cerrahi girişimler dışında klinik bünyesinde endoskopik ve laparoskopik girişimler de yapılmaktadır.

Anabilim dalımız disiplinler arası iletişime ve hastalara multidisipliner yaklaşıma önem vermektedir. Bu çerçevede, Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Onkolojisi, Çocuk Endokrinolojisi, Patoloji ve Radyoloji Klinikleri ile düzenli aralıklarla toplantılar yapılmaktadır. Klinik içi süreğen eğitim programı çerçevesinde haftada iki gün sabah ve bir gün öğlen olmak üzere, önceden belirlenen programa sadık kalınarak, seminer saati, makale saati, morbidite ve mortalite toplantısı ile multidisipliner toplantılar yapılmaktadır.

Ayrıca çocuk cerrahisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kongre, çalıştay vb etkinlikler takip edilerek asistanların da dahil olduğu belli bir program çerçevesinde bu toplantılara katılınmaktadır.  

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı aşağıda yer alan organ sistemleri ile hastalıklara yönelik cerrahi girişimleri yapar:

1) Yenidoğan cerrahisi

   Baş-boyun, toraks, gastrointestinal sistem, genitoüriner sisteme ait doğumsal malformasyonlar

2) Travma

3) Çocukluk çağı tümörleri 

    Wilms’ tümörü, nöroblastoma, teratoma, rabdomiyosarkoma, 

4) Baş ve boyun

     Tiroid hastalıkları, boynun kist ve sinusleri, tortikollis, 

5) Toraks

    Meme dokusuna ait hastalıklar, göğüs duvar anomalileri, özofagusun doğumsal ve kazanılmış hastalıkları, gastroözofageal reflü, akciğerlerin doğumsal ve kazanılmış anomalileri, diyafragma hernileri, 

6) Abdomen

   umbilikal ve inguinal herniler, inmemiş testis, gastrointestinal sistem atrezileri, Hirschsprung Hastalığı, anorektal malformasyonlar, akut apandisit, safra kesesi hastalıkları,     hepatobiliyer sisteme ait anomaliler, pankreas hastalıkları, 

7) Genitoüriner sistem

    üreteropelvik bileşke obstrüksüyonu, vezikoüreterik reflü, üriner taş hastalığı, megaüreter, mesanenin yapısal ve nörojenik bozuklukları, ekstrofi vezika, hipospadias, ambigus genital yapı, 

8) Çocukluk çağının cerrahi ya da endoskopik girişim gerektiren acil durumları

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Çiğdem ULUKAYA DURAKBAŞA  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Şeyhmus Kerem ÖZEL (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Burhan AKSU (Öğretim Üyesi)

Uzman Doktorlar

Uzm. Dr. H. Murat MUTUŞ (Başasistan)

Uzm. Dr. Meltem ÇAĞLAR

Uzm. Dr. Neslihan GÜLÇİN TANRIVERDİ

Uzm. Dr. Ersan UZUN

Asistanlar:

Dr. Selma FETTAHOĞLU

Dr. Ahu GÖKGÖZ BAYAR

Dr. Gonca GERÇEL

Dr. Erdem ÖZATMAN

Dr. Kaan MAŞRABACI

Dr. Ali ihsan ANADOLU