CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Kliniğimiz, 1972 yılında SSK Göztepe Hastanesi’nin kurulması ile hizmet vermeye başlamıştır. 1982 yılında "Eğitim ve Araştırma Hastanesi" statüsüne geçerek uzmanlık eğitimi veren bir klinik haline gelmiştir. 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile afiliye olarak akademik ve deneyimli kadrolarıyla güncel hasta bakımı, eğitim ve bilimsel faaliyetlerine hız vermiştir.

Kliniğimizde 3 profesör, 1 eğitim görevlisi, 1 yardımcı doçent, 2 başasistan, 13 uzman doktor olmak üzere toplam 20 genel cerrahi uzmanı görev yapmakta, 14 tıpta uzmanlık öğrencisi (asistan) eğitim almaktadır. Alanında uzman cerrahlar tarafından Meme ve Endokrin Cerrahisi, Hepatopankreatikobiliyer Cerrahi, Kolorektal Cerrahi gibi branş poliklinikleri dışında, 2 Genel Cerrahi ve 1 Semt polikliniğinde her gün hastalarımıza sağlık hizmeti verilmektedir. Polikliniklerimizde her yıl 50.000'nin üzerinde hasta muayene, tetkik, tedavi ve takip edilmektedir.

Kliniğimizde yıllık ortalama 5000 hasta yatış alarak tedavi hizmeti almaktadır. 2010 yılında hizmete giren 5 yataklı organ nakli ünitemizde deneyimli transplantasyon ekibimizce bu güne kadar 20'den fazla böbrek nakli gerçekleştirilmiştir. Genel Cerrahi ameliyathanelerinde modern teknolojik cihazlar kullanılarak her yıl 2500'ün üzerinde elektif ameliyat, 600'ün üzerinde acil cerrahi ve travma ameliyatı, 750 civarında ise lokal cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir. 2010 yılında kurulan Cerrahi Endoskopi Ünitemizde yılda yaklaşık 2500 hastaya endoskopik işlem yapılmaktadır.

Haftalık olarak yapılan üç adet multidisipliner toplantı sonucu hastalara en uygun tedavi seçenekleri konunun uzmanlarınca tartışılıp kararlaştırılmaktadır. Yıllık eğitim programı kapsamında haftanın üç günü gerek hasta başı pratiği ve morbidite-mortalite toplantıları, ameliyat videosu ve klinik senaryo gibi pratik dersler gerekse de seminer, algoritma, literatür, makale yazma gibi teorik dersler uygulanarak uzmanlık ve uzmanlık sonrası eğitime süreklilik kazandırılmıştır.

Misyonumuz

Sağlık alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri zamanında takip ederek, geleceğimizi değişen koşullara uygun olarak planlayarak, üst düzey tıbbi hizmet ve eğitimlerle, bilim, teknoloji ve etik değerlerimizin ışığında, Genel Cerrahi hastalıkların tanı ve tedavisini güncel hatasız hizmet sunabileceğimiz bir merkez haline dönüşebilmektir.

         

Vizyonumuz

Hastalarına, doğru iletişim, ekip ruhu, koordinasyon ve hasta odaklı bir organizasyon içerisinde yaklaşan, teknolojiyi ve çağdaş gelişmeleri yakından takip eden, kullanan, yurt içi ve dışında deneyim kazanmış doktorlar yetiştiren, lider, örnek, saygın ve evrensel standartlarda bir sağlık kuruluşunda tedavi olma ayrıcalığını sağlamak, çalışanlarına da bunun güven, onur ve mutluluğunu yaşatmaktır.

Eğitim ve Araştırma Hedeflerimiz

Genel Cerrahi uzmanlık eğitiminde asistanların mesleki yeterliliği kazanmaları temel hedeflerden biridir. Bu anlamda eğitim programları bir uzmanın mesleğini uygularken gereksinimi olan bilgi, beceri ve tutumu kazanmasını sağlayacak biçimde düzenlenir. Diğer yandan verilen eğitim, yaşam boyu öğrenme ve yeterliği sürdürme ile bilgiye ulaşma ve kullanma becerilerinin kazanılmasını da sağlamalıdır.

Genel Cerrahide klinik değerlendirmelerin yanı sıra “bilimsellik” büyük önem arz etmektedir. Asistanlar cerrahi uzmanlık eğitimleri süresince bilimsel kanıta dayalı düşünme, yorum yapma ve uygulama yetilerini edinebilmelidirler. İster medikal, ister cerrahi olsun bilimsel kanıta dayalı olmayan herhangi bir tedavi şekli eksik tedavi anlamına gelmektedir. Asistanların bilimsellik özelliklerini geliştirmeleri birinci basamakta gerekli çekirdek bilgiyi referans olarak kabul edilen kaynak kitaplardan okuyup özümsemeleri, daha sonra klinik uygulamaları sırasında bu bilgilerin eğitmenlerce pekiştirilmesi sayesinde olur. İkinci basamakta ise asistanlar, mevcut bilgileri ışığında bilimsel araştırma yapar, tıp literatürüne katkıda bulunacak yayınları gerçekleştirirler ve bu sayede “bilim adamı” sıfatını elde edebilirler.

İyi bir hekim, dolayısıyla iyi bir cerrah öncelikle iyi bir bilim insanı olmalıdır. Bu amaçla asistanlar eğitim programımızda yer alan eğitim toplantıları vasıtasıyla gerekli bilgi ile donatılacak, uygun konuları okumaları sağlanacak; sonrasında bilimsel veri toplama, verileri analiz etme, bilimsel çalışma yürütme ve cerrahi tıp literatürüne katkıda bulunacak nitelikte yayın yapmaları için teşvik edileceklerdir. Her asistan tıpta uzmanlık eğitimi süresi içerisinde en az bir kongre bildirisi ile ulusal ya da uluslararası kongreye katılacak ve ulusal ya da uluslararası hakemli dergilerden birinde basılmış en az bir makale yayımlayacaktır. Akademik olarak kendini geliştirme azmindeki asistanlara daha çok sayıda bilimsel çalışma gerçekleştirme ve yayın haline getirme konusunda destekte bulunulacaktır.

Bu donanımlarla yetişerek, her koşulda etik davranmasını bilen, dürüst, adil ve başkalarına her zaman saygılı olabilen, her zaman kendisini yenileme endişesi ve azmi içerisinde olan, mesleki ve bilimsel kurallara uymanın esas olduğunu benimseyen cerrahlar, hastalarını en uygun biçimde tedavi edebilecek ve insanlığa hizmet etmenin mutluluğunu ve onurunu yaşayacaklardır.

Kliniğimizde uygulanan cerrahi işlemler

Genel Cerrahi kliniğimizde, geniş deneyim ve beceriye sahip uzman hekimler tarafından, cerrahideki en son teknolojik ve bilimsel gelişmeler güncel olarak takip edilerek aşağıdaki alanlarda tedavi hizmetleri verilmektedir.

İleri laparoskopik ve endoskopik cerrahi uygulamalar;

 • Laparoskopik kolektomi, anterior ve aşağı anterior rezeksiyonlar,
 • Laparoskopik gastroözofageal reflü, akalazya ve hiyatal herni ameliyatları,
 • Laparoskopik adrenalektomi,
 • Laparoskopik splenektomi,
 • Laparoskopik apandektomi,
 • Laparoskopik kasık fıtığı ve kesi fıtığı ameliyatları,
 • Laparoskopik kolesistektomi,
 • Tek kesiden splenektomi,
 • Tek kesiden apandektomi,
 • Tek kesiden kolesistektomi,
 • Tanısal ve tedavisel endoskopik işlemler,
 • Endoskopik retrograde kolanjiyopankreatikografi (ERCP),
 • Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG),
 • Endoskopik stent yerleştirme işlemleri uygulanmaktadır.

Canlıdan ve kadavradan böbrek nakli,

Meme hastalıkları;

 • Meme kanserinde sentinel lenf nodu biyopsisi ve meme koruyucu cerrahi,
 • Şüpheli meme kitlelerinde işaretleme eşliğinde segmenter mastektomi,

Endokrin sistem hastalıkları;

 • Tiroid kanserlerinde sinir monitörizasyonu eşliğinde total veya totale yakın tiroidektomiler, santral ve lateral servikal lenf nodu diseksiyonları,
 • Nodüler veya multinodüler guatra yönelik cerrahi işlemler,
 • Paratiroid adenom, hiperplazi ve kanserlerinin cerrahi tedavisi,
 • Adrenal kitlelerine yönelik cerrahi işlemler,
 • Pankreas adacık hücre tümörlerinin cerrahi tedavisi,

Gastrointestinal sistem hastalıkları;

 • Özofagusun habis ve selim hastalıklarına yönelik cerrahi işlemler,
 • Mide tümörü ameliyatları,
 • Diyafram hernisi ve gastroözofageal reflü hastalığına (GÖRH) yönelik cerrahi işlemler,
 • İnce bağırsağın cerrahi hastalıkları,
 • Kolon ve rektum kanserlerinin laparoskopik ve konvansiyonel ameliyatları,
 • Crohn ve ülseratif kolit gibi iltihabi bağırsak hastalıklarına yönelik cerrahi işlemler,
 • Selim anorektal hastalıklar; hemoroid, anal fissür ve fistülün cerrahi tedavisi,

Hepatopankreatikobiliyer sistem hastalıkları;

 • Pankreasın kist ve tümörlerine yönelik cerrahi işlemler,
 • Akut - kronik pankreatit ve komplikasyonlarına yönelik cerrahi işlemler,
 • Karaciğerin primer ve metastatik tümörlerinde anatomik veya non-anatomik rezeksiyonlar,
 • Karaciğerin kistik hastalıklarına yönelik cerrahi işlemler,
 • Safra kesesi ve yollarının taş ve tümörlerinin cerrahi tedavisi,

Dalağın hematolojik, kistik ve tümöral hastalıklarının cerrahi tedavisi;

Karın duvarı ve ameliyat yeri fıtıklarında laparoskopik ve konvansiyonel cerrahi işlemler;

Travma ve acil cerrahi hastalıkların tedavisi.

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Orhan ALİMOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Gürhan BAŞ  (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Turgut Tunç EREN (Öğretim Üyesi)

Klinik Çalışanları

Op. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR

Op. Dr. Turgut Tunç EREN

Op. Dr. Özgür EKİNCİ

Op. Dr. Hakan BAYSAL

Op. Dr. Fatih BÜYÜKER

Op. Dr. Salih TOSUN

Op. Dr. Oktay YENER

Op. Dr. Jülide SAĞIROĞLU

Op. Dr. Gülbey TURAN

Op. Dr. Günay ULUÇ

Op. Dr. Cengiz MADENCİ

Op. Dr. Özlem OKUR EDİPOĞLU

Op. Dr. İhsan Metin LEBLEBİCİ

Asistanlar:

Dr. Zeynep ANADOLU ÖZKAN

Dr. Murat KAYAĞ

Dr. Kıvılcım ORHUN

Dr. Ercüment TOMBALAK

Dr. Buşra BURCU

Dr. Ferman Tevfik ÖZYALVAÇ

Dr. Mehmet Zeki BULDANLI

Dr. Tuğrul ÖZDEMİR

Dr. Fatih AKKIN

Dr. Görkem YILDIZ